Lỗi khi lắp ráp Thermistor, Resistor (cảm biến nhiệt và điện trở) cho máy in 3D RepRap

Đây là trường hợp thường gặp ở những người mới lắp máy in 3D RepRap lần đầu.

Nạn nhân thường thấy các biểu hiện như sau:

– Không thấy báo nhiệt độ chính xác (bằng 0 độ C hoặc có khi lên đến …vài ngàn độ C). Khi nhiệt độ chưa đạt đến ngưỡng yêu cầu, máy RepRap sẽ không hoạt động gì cả. Thường các bạn sẽ đổ lỗi cho phần cứng. Nhưng các bạn nên kiểm tra lại các dây nối đã chặt chưa, có sai ở đâu không, có đứt dây không….đặc biệt là đối với các dây của cảm biến nhiệt (Thermistor) và điện trở (Resistor).

-Dùng phần mềm Pronterface để thử máy thì có thể gặp lỗi sau:
Connecting…
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin1.0.0
echo: Last Updated: Aug 19 2014 11:19:45 | Author: (none, default config)
Compiled: Aug 19 2014
echo: Free Memory: 5249 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X78.74 Y78.74 Z533.33 E836.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
Error:0
[ERROR] Error:0
: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)

Sau đây là những chẩn đoán và lời khuyên từ các thành viên của cộng đồng RepRap

– Có thể do các dây nối đang hở ở đâu đó hoặc lắp sai sơ đồ >>> giải pháp: kiểm tra lại dây nối và sơ đồ mạch.

– Firmware chưa cài đặt đúng. >>> giải pháp: chỉnh lại maxtemp trong firmware lên khoảng 235.

– Slic3r thiết lập gcode nhiệt độ phải thấp hơn trong marlin ít nhất 10*C vì nhiệt độ sai lệch có khả năng vượt quá nhiệt độ set trong marlin sẽ tự động ngắt mạch

1 thought on “Lỗi khi lắp ráp Thermistor, Resistor (cảm biến nhiệt và điện trở) cho máy in 3D RepRap”

  1. quạn trọng ở chỗ là nếu máy nhận nhiệt độ không đúng yêu cầu thì nó không chịu hoạt động. Nên các bạn cần phải tập trung sửa lại phần cảm biến nhiệt độ và firmware

Leave a Comment